امروز:

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, کاردانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

کاردانی

دی/۰۲
کاردانی

کاردانی ناپیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته حسابدرای بازرگانی

کاردانی پیوسته نقشه برداری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir