دسته: خبر ها

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس های استاد دهقانیان … ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

عدم برگزاری کلاس های استاد دهقانیان … 1402/12/02 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد دهقانیان روز چهارشنبه 1402/12/02 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 21 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد عرب سلغار … ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

عدم برگزاری کلاس های استاد عرب سلغار … 1402/12/02 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد عرب سلغار روز چهارشنبه 1402/12/02 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 20 فوریه 2024

برگزاری کلاس روانشناسی سازمانی استاد لطفی از ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

برگزاری کلاس روانشناسی سازمانی استاد لطفی از 1402/12/02 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس درس روانشناسی سازمانی استاد لطفی از روز چهارشنبه 1402/12/02 برگزار خواهد شد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد ضیایی … ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

عدم برگزاری کلاس های استاد ضیایی … 1402/12/05 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ضیایی روز شنبه 1402/12/05 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد مصلح پور… ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عدم برگزاری کلاس های استاد مصلح پور… 1402/12/01 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مصلح پور روز سه شنبه 1402/12/01 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

حذف درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس ۱۹۲۸۶۰۳) گروه ۱

حذف درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس 1928603) گروه 1 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس 1928603) گروه 1 به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید. لذا دانشجویانی که در این ترم درس را اخذ نموده اند تا روز سه شنبه 1402/12/01 فرصت دارند جهت ترمیم دروس خود به کارشناس رشته مراجعه نمایند. دفتر آموزش

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد متحد … ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

عدم برگزاری کلاس های استاد متحد … 1402/11/30 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد متحد روز دوشنبه 1402/11/30 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی … ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عدم برگزاری کلاس های استاد اصولی … 1402/11/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد اصولی روز یکشنبه 1402/11/29 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 18 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … 1402/11/29 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد لیدا محمودی روز یکشنبه 1402/11/29 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 17 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد خوش نشین … ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

عدم برگزاری کلاس های استاد خوش نشین … 1402/11/28 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد خوش نشین روز شنبه 1402/11/28 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 17 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد مختاری … ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

عدم برگزاری کلاس های استاد مختاری … 1402/11/28 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مختاری روز شنبه 1402/11/28 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 15 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد امیرعباس کاشف … ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

عدم برگزاری کلاس های استاد امیرعباس کاشف … 1402/11/26 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های مواد و روش های ساخت 3، تاریخ هنر 2 و ارگونوموی و آنترپومتری استاد امیرعباس کاشف روز پنجشنبه 1402/11/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 15 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد بحتویی… ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

عدم برگزاری کلاس های استاد بحتویی… 1402/11/25 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد بحتویی روز چهارشنبه 1402/11/25 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 14 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد ارقمیری … ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

عدم برگزاری کلاس های استاد ارقمیری … 1402/11/25 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ارقمیری روز چهارشنبه 1402/11/25 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 14 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد موسوی خلاری … ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

عدم برگزاری کلاس های استاد موسوی خلاری … 1402/11/25   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد موسوی خلاری روز چهارشنبه 1402/11/25 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 13 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ استاد زمانیان… ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

عدم برگزاری کلاس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 استاد زمانیان… 1402/11/24 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 استاد زمانیان روز سه شنبه 1402/11/24 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 13 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد امین رضا نوشین و استاد فرزین نوشین … ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

عدم برگزاری کلاس های استاد امین رضا نوشین و استاد فرزین نوشین … 1402/11/23 الی 1402/11/26 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد امین رضا نوشین و استاد فرزین نوشین از روز دوشنبه 1402/11/23 الی روز پنجشنبه 1402/11/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 12 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس کارگاه سنتی (طرح ۱ معماری داخلی) استاد شبانکاره … ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

عدم برگزاری کلاس کارگاه سنتی (طرح 1 معماری داخلی) استاد شبانکاره … 1402/11/26 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس کارگاه سنتی (طرح 1 معماری داخلی) استاد شبانکاره روز پنج شنبه 1402/11/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 12 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد کاوه … ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

عدم برگزاری کلاس های استاد کاوه … 1402/11/23 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد کاوه روز دوشنبه 1402/11/23 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 12 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد مختاری … ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

عدم برگزاری کلاس های استاد مختاری … 1402/11/21 الی 1402/11/26 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد مختاری از روز شنبه 1402/11/21 الی روز پنجشنبه 1402/11/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 7 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد ماندانا همایونی … ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

عدم برگزاری کلاس های استاد ماندانا همایونی … 1402/11/18   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد ماندانا همایونی روز چهارشنبه 1402/11/18 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 7 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد احمدنیای مطلق … ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

عدم برگزاری کلاس های استاد احمدنیای مطلق … 1402/11/17 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد احمدنیای مطلق روز سه شنبه 1402/11/17 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 6 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد شریفی پور … ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

عدم برگزاری کلاس های استاد شریفی پور … 1402/11/15 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد شریفی پور روز یکشنبه 1402/11/15 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 4 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی … ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

عدم برگزاری کلاس های استاد شبانی … 1402/11/14 الی 1402/11/26   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد شبانی از روز شنبه 1402/11/14 الی روز پنجشنبه 1402/11/26 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 4 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد حسین کریمی … ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

عدم برگزاری کلاس های استاد حسین کریمی … 1402/11/14 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حسین کریمی روز شنبه 1402/11/14 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 3 فوریه 2024

عدم برگزاری کلاس های استاد هومن روشنایی… ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

عدم برگزاری کلاس های استاد هومن روشنایی… 1402/11/14 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد هومن روشنایی روز شنبه 1402/11/14 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 3 فوریه 2024

کلاس جبرانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی … ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

کلاس جبرانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی ... 1402/10/12 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی روز سه شنبه مورخ 1402/10/12 از ساعت 16:30 لغایت 18:15 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 31 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد نوروزی … ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

عدم برگزاری کلاس های استاد نوروزی … 1402/10/06   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد نوروزی روز چهارشنبه 1402/10/06 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 27 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … 1402/10/06   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد لیدا محمودی روز چهارشنبه 1402/10/06 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 27 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس آمار توصیفی استاد میرباقری… شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

کلاس جبرانی درس آمار توصیفی استاد میرباقری... شنبه 1402/10/09 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس آمار توصیفی استاد میرباقری روز شنبه مورخ 1402/10/09 از ساعت 08:45 لغایت 13:00 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 25 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام (کد ۱۰۰۷) گروه ۳ استاد فروغی … ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام (کد 1007) گروه 3 استاد فروغی ... 1402/10/05   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام (کد 1007) گروه 3 استاد فروغی روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 از ساعت 09:30 لغایت 11:00 برگزار می گردد.   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 24 دسامبر 2023

کلاس های جبرانی درس انقلاب اسلامی (کد ۱۰۰۸) گروه ۲ و ۳ استاد فروغی …  ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

کلاس های جبرانی درس انقلاب اسلامی (کد 1008) گروه 2 و 3 استاد فروغی ...  1402/10/05   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی درس انقلاب اسلامی استاد فروغی به شرح زیر برگزار می گردد: انقلاب اسلامی (کد 1008) گروه 2 روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 از ساعت 08:00 لغایت 09:30 انقلاب اسلامی (کد 1008) گروه 3 روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 از ساعت 11:00 لغایت 12:30   موسسه اموزش عالی حافظ…

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 24 دسامبر 2023

زمان برگزاری کلاس سیاست های پولی و مالی (کد ۹۱۳۶۸۸۱۸) استاد عابدی … ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

زمان برگزاری کلاس سیاست های پولی و مالی (کد 91368818) استاد عابدی ... 1402/10/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری کلاس درس سیاست های پولی و مالی (کد 91368818) استاد عابدی روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 از ساعت 08:00 لغایت 13:00 در کلاس 18 ساختمان اداری برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 24 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس کارآموزی استاد احمدیان …  ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

کلاس جبرانی درس کارآموزی استاد احمدیان ...  1402/10/04 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس کارآموزی استاد احمدیان روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 از ساعت 09:45 لغایت 11:15 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 24 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

عدم برگزاری کلاس های استاد لیدا محمودی … 1402/10/03 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد لیدا محمودی روز یکشنبه 1402/10/03 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 24 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس مباحث جاری در حسابداری استاد قائمی… یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۳۰

کلاس جبرانی درس مباحث جاری در حسابداری استاد قائمی... یکشنبه 1402/10/03 از ساعت 14:45 الی 16:30 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس مباحث جاری در حسابداری استاد قائمی روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 از ساعت 14:45 لغایت 16:30 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 21 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی… شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵

کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی... شنبه 1402/10/02 از ساعت 14:45 الی 17:15 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص استاد قائمی روز شنبه مورخ 1402/10/02 از ساعت 14:45 لغایت 17:15 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 21 دسامبر 2023

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری (۱) استاد پزشکیان… شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۸:۱۵

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری (1) استاد پزشکیان... شنبه 1402/10/02 از ساعت 14:45 الی 18:15 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس اصول حسابداری (1) استاد پزشکیان روز شنبه مورخ 1402/10/02 از ساعت 14:45 لغایت 18:15 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 21 دسامبر 2023

کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی… در تاریخ های ۱۴۰۲/۱۰/۰۲، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۰۰

کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی... در تاریخ های 1402/10/02، 1402/10/03 و 1402/10/09 از ساعت 16:30 الی 19:00 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی در روزهای شنبه 1402/10/02، یکشنبه 1402/10/03 و شنبه 1402/10/09 از ساعت 16:30 لغایت 19:00 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 21 دسامبر 2023

کلاس جبرانی کاربرد اصطلاحات در ترجمه (۲) استاد احمدیان … ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

کلاس جبرانی کاربرد اصطلاحات در ترجمه (2) استاد احمدیان ... 1402/09/27 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه (2) استاد احمدیان روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 از ساعت 09:45 لغایت 11:15 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 18 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد افشاریان … ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

عدم برگزاری کلاس های استاد افشاریان … 1402/09/27 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد افشاریان روز دوشنبه 1402/09/27 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 18 دسامبر 2023

کلاس جبرانی زبان پیش استاد رضاپور … ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

کلاس جبرانی زبان پیش استاد رضاپور ... 1402/09/27 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی زبان پیش استاد رضاپور روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 از ساعت 09:45 لغایت 11:15 در کلاس 18 ساختمان اداری برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 15 دسامبر 2023

کلاس جبرانی آمار توصیفی استاد میرباقری … ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

کلاس جبرانی آمار توصیفی استاد میرباقری ... 1402/09/25 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی آمار توصیفی استاد میرباقری روز شنبه مورخ 1402/09/25 از ساعت 08:00 لغایت 13:00 در کلاس 12 ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 15 دسامبر 2023

کلاس جبرانی دستور زبان پایه استاد رضاپور … ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

کلاس جبرانی دستور زبان پایه استاد رضاپور ... 1402/09/25 موسسه اموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی دستور زبان پایه استاد رضاپور روز شنبه مورخ 1402/09/25 از ساعت 11:30 لغایت 13:00 در آتلیه 4 برگزار می گردد. موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 15 دسامبر 2023

کلاس های جبرانی ریاضی کاربردی(۱) و ریاضی کاربردی(۲) و ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی … ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

کلاس های جبرانی ریاضی کاربردی(1) و ریاضی کاربردی(2) و ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی ... 1402/09/25 و 1402/09/28   موسسه اموزش عالی حافظ شیراز   به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس ریاضی کاربردی(1) و ریاضی کاربردی(2) و ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت استاد نوروزی به شرح زیر برگزار می گردد: روز شنبه مورخ 1402/09/25 از ساعت 16:30 لغایت 18:15 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 از ساعت 16:30 لغایت 18:15   موسسه اموزش…

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 14 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد متحد … ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

عدم برگزاری کلاس های استاد متحد … 1402/09/23 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد متحد روز پنجشنبه 1402/09/23 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 14 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس انقلاب اسلامی (گروه ۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰) استاد فروغی … ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

عدم برگزاری کلاس انقلاب اسلامی (گروه 2 ساعت 14:00 تا 15:30) استاد فروغی … 1402/09/23 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس انقلاب اسلامی (گروه 2 ساعت 14:00 تا 15:30) استاد فروغی روز پنجشنبه 1402/09/23 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 14 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد آزرمی … ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

عدم برگزاری کلاس های استاد آزرمی … 1402/09/23 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد آزرمی روز پنجشنبه 1402/09/23 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 13 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد سحر زارع … ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

عدم برگزاری کلاس های استاد سحر زارع … 1402/09/23 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد سحر زارع روز پنجشنبه 1402/09/23 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 13 دسامبر 2023

عدم برگزاری کلاس های استاد صفری … ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

عدم برگزاری کلاس های استاد صفری … 1402/09/21 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد صفری روز سه شنبه 1402/09/21 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد. موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 12 دسامبر 2023

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی