دسته: چارت درسی

مطالب مرتبط

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی ۱۴۰۱

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی 1401 chart ravanshenasi 1401

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 13 مارس 2024

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ورودی مهر ۱۴۰۱ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ورودی مهر 1401 به بعد   chart karshenasi arshad memari 14011

ادامه مطالب
نویسنده: فاطمه روستافاطمه روستا تاریخ انتشار: 20 نوامبر 2023

چارت درسی کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ورودی مهر ۱۴۰۲ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ورودی مهر 1402 به بعد   karshenasi-peyvaste-amoozesh-zabanEN 14021 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 29 اکتبر 2023

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۲ به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر 1402 به بعد   karshenasi-napeyvaste-hesabdari 14021 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 29 اکتبر 2023

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۲ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 1402 به بعد   karshenasi-peyvaste-hesabdari 14021 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 26 اکتبر 2023

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی مهر ۱۴۰۲ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی مهر 1402 به بعد   karshenasi-peyvaste-ravanshenasi 1402 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 31 آگوست 2023

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 94 به بعد   karshenasi-peyvaste-modiriat-bazargani 94 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری ورودی ۱۴۰۰ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 1400 به بعد arshad-hesabdari 1400 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر 1400 تا بهمن 1401   karshenasi-napeyvaste-hesabdari az 14001 ta 14012

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 1400 تا بهمن 1401   karshenasi-peyvaste-hesabdari 14001 ta 14012  

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی ۹۷ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ورودی 97 به بعد arshad-zaban va adabiat-FA 97 be bad  

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی ورودی ۱۴۰۱ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 1401 به بعد karshenasi-peyvaste-zaban va adabiat-EN 1401 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی ورودی قبل از ۱۴۰۱

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی ورودی قبل از 1401 karshenasi-peyvaste-zaban va adabiat-EN ghabl 1401

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی karshenasi-napeyvaste-amoozesh-zabanEN

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری از ورودی مهر ۹۹ به بعد

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری از ورودی مهر 99 به بعد   kardani-napeyvaste-hesabdari az 99 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری ورودی ۹۹ به بعد

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری ورودی 99 به بعد   kardani-peyvaste-hesabdari az 99 be bad

ادامه مطالب
نویسنده: کارشناس علوم انسانیکارشناس علوم انسانی تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2022

چارت درسی کاردانی پیوسته معماری … ورودی ۱۴۰۱ به بعد

چارت درسی کاردانی پیوسته معماری ... ورودی 1401 به بعد kardani peyvaste memari-1401

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 8 اکتبر 2022

چارت درسی کاردانی پیوسته عمران … ورودی ۹۹ به بعد

چارت درسی کاردانی پیوسته عمران ... ورودی 99 به بعد chart-Omran-99

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 8 اکتبر 2022

چارت درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی arshad-amoozesh-zabanEN

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 4 جولای 2022

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی مهر ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰

چارت درسی کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی مهر 1399 تا بهمن 1400 chart ravanshenasi 1399 ta 1400

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 4 جولای 2022

چارت درسی کاردانی پیوسته معماری (ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)

چارت درسی کاردانی پیوسته معماری (ورودی 1399 و 1400)   kardani peyvaste memari 1399 , 1400

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 4 جولای 2022

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای معماری … مهر ۱۴۰۰ به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای معماری ... مهر 1400 به بعد   موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   CHART1400 karshenasi napeyvaste herfeii memari

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 11 اکتبر 2021

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ورودی مهر ۹۸ به بعد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ورودی مهر 98 به بعد chart-arshad-memari-mortabet 981

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 2 نوامبر 2020

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری … ورودی مهر ۹۹ به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ... ورودی مهر 99 به بعد موسسه آموزش عالی حافظ شیراز   CHART99 karshenasi napeyvaste memari

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 23 آگوست 2020

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری … ورودی ۹۸ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ... ورودی 98 به بعد chart mohandesi memari98-1 chart mohandesi memari98-22

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 1 فوریه 2020

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان ورودی ۹۸ به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان ورودی 98 به بعد karshenasi-napeyvaste-motarjemi-zabanEN 98  

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 1 دسامبر 2019

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی ورودی ۹۵ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی ورودی 95 به بعد karshenasi-peyvaste-zaban va adabiat-FA 95 be bad  

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 1 سپتامبر 2019

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

چارت درسی کارشناسی پیوسته علوم ورزشی   karshenasi-peyvaste-olom-varzeshi

ادامه مطالب
نویسنده: sahar safarisahar safari تاریخ انتشار: 6 می 2019

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی 97 به بعد) موسسه آموزش عالی حافظ شیراز chart memari dakheli 971-1 chart memari dakheli 971-2

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 4 دسامبر 2018

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری (ورودی ۹۴ به بعد)

  چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری (ورودی ۹۴ به بعد) kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 8 سپتامبر 2018

چارت درسی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (ورودی ۹۵ به بعد)

چارت کاردانی پیوسته 92.1

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 8 سپتامبر 2018

چارت درسی مهندسی اجرایی عمران

omran 94.95.96 omran 97

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 8 فوریه 2018

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی 96 به بعد Chart sakhteman 96

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 5 فوریه 2018

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته 94.1 چارت کارشناسی ناپیوسته 96

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 5 فوریه 2018

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت مهندسی 1 چارت مهندسی 22

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 5 فوریه 2018

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

CHART94 dakheli1 CHART94 dakheli2

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 5 فوریه 2018

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی kardani-napeyvaste-motarjemi-zabanEN

ادامه مطالب
نویسنده: hafezhafez تاریخ انتشار: 21 دسامبر 2017

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان-ورودی ۹۶ به بعد

فلوچارت گروه ساختمان 96

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 15 اکتبر 2017

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۸ به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 98 به بعد   karshenasi-napeyvaste-modiriat-bazargani 98

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 27 می 2017

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

naghshe keshi memari kardani memari

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 22 می 2017

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی قبل از ۱۴۰۰

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی قبل از 1400 karshenasi-napeyvaste-hesabdari ghabl 1400

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 15 مارس 2017

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی ۹۶ تا ۹۹

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 تا 99   karshenasi-peyvaste-hesabdari 96-99    

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 15 مارس 2017

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری ورودی قبل از ۱۴۰۰

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری ورودی قبل از 1400   arshad-hesabdari ghabl 1400

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 7 مارس 2017

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی قبل از ۹۴

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی قبل از 94 karshenasi-peyvaste-modiriat-bazargani

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 25 فوریه 2017

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی kardani-peyvaste-hesabdari-bazargani

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 19 فوریه 2017

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

karshenasi napeyvaste

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 2 فوریه 2017

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

sakhteman

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 6 سپتامبر 2016

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی omran-ejraee

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 4 سپتامبر 2016

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

CHART95 -Arshad Manzar

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 3 سپتامبر 2016

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

CHART95-Arshad Namortabet CHART95 -Arshad mortabet

ادامه مطالب
نویسنده: الناز صفریالناز صفری تاریخ انتشار: 3 سپتامبر 2016

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی