کارشناسی پیوسته معماری داخلی

درس تحلیل فضا و سایت
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
کد درس ۴۲۴۰۰۰۵
گروه ۱
استاد مهشید معتمد

Session 01-Site and Space Analysis-Dr. Motamed      و    Siteand Space Analysis-D. K. Ching

 

طرح معماری داخلی ۱
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
کد درس ۴۲۴۰۳۱
گروه ۱
استاد هیوا رحمانی

tarh1-rahmani

 

درس مواد و روش های ساخت ۲
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
کد درس ۴۲۴۰۰۰۹
گروه ۱ و ۲
استاد هیوا رحمانی (مهندس افشاریان)

EB-37    و    ۰۵۵-۰۸۵-C210420

 

درس مقررات معماری داخلی(زبان تخصصی)
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
کد درس ۴۲۴۰۴۰
گروه ۱
استاد شاهد گلشن

esp

 

تاریخ هنر ۲

کد درس ۴۲۴۰۰۴۵ گروه ۱
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
استاد هیوا رحمانی (استاد امیر عباس کاشف )

tarikhHonar

 

 تاریخ هنر

کد درس ۴۲۴۰۴۹ گروه ۱
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
استاد هیوا رحمانی (استاد امیر عباس کاشف )

tarikhHonar

 

درس طراحی صنعتی
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
کد درس ۴۲۴۰۴۲
گروه ۱
استاد هیوا رحمانی (استاد امیر عباس کاشف )

tarahiSanati

 

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی