چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی (ورودی ۹۷ به بعد)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

chart memari dakheli 971-1

chart memari dakheli 971-2

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی