پروژه های طراحی منظر در خیابان های حافظ و ادیان

فضاهای شهری مفهومی متعالی تر از یک فضای معمولی و ساده هستند، این فضاها فرصتی برای تحقق ارزش های پیچیده اجتماعی و فرهنگی در کنار توسعه اقتصاد پویا و پایدار شهری را فراهم می آورند که بستری از تبیین مبانی هویتی، خاطرات ذهنی و حس تعلق مکان شهروندان می باشند. از این رو امروزه برنامه ریزی کیفیتی از فضاهای شهری مورد توجه بخش مدیریت شهری می باشد که با ایجاد تجربه متفاوتی از حضور و درک افراد در فضا، چهره سرزنده ای از شهر را به نمایش درمی آورد. در این راستا طراحی منظر، ابزار کارآمدی در ایجاد ظرف و کالبد مؤثر تحقق فعالیت های پویای شهری می باشد که با برخورداری از معیارهای فرهنگی و خلاقانه می تواند در ایجاد ماهیت فضاهای شهری، تدوین حس مکان و ایجاد خاطرات ذهنی افراد نقش مهمی ایفا نماید.

لذا دانشگاه حافظ بر آن است که با استفاده از ظرفیت معماری منظر و تعامل و تبادل تخصصی در این راستا و برخورداری از همیاری سازمان اجرایی و مردم نهاد شهرداری شیراز، بتواند از طریق ارائه طرح های منظر کیفی و خلاقانه در بهبود شکل شهر و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی مردم شیراز مشارکت نماید.

در این راستا برنامه گروه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد منظر با حمایت شهرداری شیراز بصورت پروژه های شهری تعریف گردید و پروژه های طراحی منظر در خیابان های حافظ و ادیان با توجه به قابلیت های شهری و تاریخی هر دو خیابان، شکل گرفت، در این راستا گروههای دانشجوی منظر با اشتیاق و مطالعه الگوهای طراحی منظر و با راهنمایی دقیق اساتید متخصص این رشته، به تهیه پروژه های شهری پویا و سرزنده ای، در قالب پروژه طراحی منظر شهری خیابان های موصوف پرداختند و طرح های تهیه شده در نمایشگاهی با حضور ریاست محترم موسسه و شهردار محترم شیراز به نمایش گذاشته شد.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی