لیست دانشجویان فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۰۲ اذربرزین-سعاد
۲ ۹۹۱۵۲۲۷۰۰۲ اعتصامی پور-محسن
۳ ۴۰۱۱۵۳۸۶۰۱۰ بنی عبداله-ارمان
۴ ۹۸۱۶۶۴۸۰۰۳ جوكار-محدثه
۵ ۹۹۱۵۲۲۷۰۸۲ حسينا-مريم
۶ ۹۸۱۶۶۴۸۰۵۱ حيدري-عرفان
۷ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۲۳ خرم دل-يلدا
۸ ۹۹۱۵۲۲۷۰۴۰ شمسائي-الهه
۹ ۹۹۱۵۲۲۷۰۴۶ عبوسي-هاله
۱۰ ۹۸۱۶۶۴۸۰۵۰ قنبري-حسين
۱۱ ۹۸۱۶۶۴۸۰۶۷ كريم پور-مريم
۱۲ ۹۹۱۵۲۲۷۰۵۴ كشتكار-عبدالمجيد
۱۳ ۹۹۱۵۲۲۷۰۶۰ معلم-بنيامين
۱۴ ۹۹۱۵۲۲۷۰۶۴ مويدي-مينا
۱۵ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۵۶ همتي-ياسمن
۱۶ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۴۳ جعفرزاده جهرمي-نسترن
۱۷ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۱۵ حقوقي-هانيه
۱۸ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۲۰ رحيمي نژاد-سارا
۱۹ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۲۸ فروزان-فرناز
۲۰ ۹۹۱۵۲۲۶۰۲۹ متحد-مليكا
۲۱ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۳۸ ملائي-شيدا
۲۲ ۹۷۳۱۱۳۰۰۲۸ هادي زاده-مهشيد
۲۳ ۴۰۰۴۸۵۲۰۶ جان پرور-ساينا
۲۴ ۴۰۰۴۸۵۲۱۶ محمودي-حديث

 

۲۵ ۴۰۰۲۵۴۶۹۰۳۴ صلاحی-امین
۲۶ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۱۰ ترکمن ملایری-شیدا
۲۷ ۴۰۱۱۵۳۸۹۱۳۷ جاوید-شیدا
۲۸ ۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۲ مسرور غضنفرخانی-محمدعلی
۲۹ ۴۰۱۴۷۱۷۰۰۷ خوش نیت-مائده
۳۰ ۹۷۳۱۱۳۱۰۴۴ مرحمتی-محسن
۳۱ ۹۸۱۶۶۴۸۰۶۳ زرین تاج خلاری-حیدر
۳۲ ۹۹۱۹۲۸۶۰۵۸ عبدالهی نیا-هما السادات
۳۳ ۹۹۱۹۲۸۶۰۷۴ کیانی نژاد- فاطمه
۳۴ ۹۹۱۵۲۲۶۰۴۰ سهرابی-فاطمه
۳۵ ۴۰۱۱۵۳۸۶۰۰۴ اسفندیاری-زهرا
۳۶ ۴۰۰۳۵۴۲۰۱۲ مهدی یار-ساینا
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی