لیست دانشجویان فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی (محروم از حضور در جلسه امتحان) و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۹۹۱۵۲۲۷۰۸۲ حسينا-مريم
۲ ۹۸۱۶۶۴۸۰۵۱ حيدري-عرفان
۳ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۲۳ خرم دل-يلدا
۴ ۹۹۱۵۲۲۷۰۴۰ شمسائي-الهه
۵ ۹۹۱۵۲۲۷۰۴۶ عبوسي-هاله
۶ ۹۹۱۵۲۲۷۰۶۰ معلم-بنيامين
۷ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۵۶ همتي-ياسمن
۸ ۴۰۰۴۸۵۲۱۶ محمودي-حديث
۹ ۴۰۰۲۵۴۶۹۰۳۴ صلاحی-امین
۱۰ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۱۰ ترکمن ملایری-شیدا
۱۱ ۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۲ مسرور غضنفرخانی-محمدعلی
۱۲ ۹۷۳۱۱۳۱۰۴۴ مرحمتی-محسن
۱۳ ۹۸۱۶۶۴۸۰۶۳ زرین تاج خلاری-حیدر
۱۴ ۹۹۱۵۲۲۶۰۴۰ سهرابی-فاطمه
۱۵ ۴۰۰۳۵۴۲۰۱۲

مهدی یار-ساینا

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی