لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

 

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی (محروم از حضور در جلسه امتحان) و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۴۰۱۴۵۹۵۰۰۲ مرضیه دهقان بورکی ۸ ۴۰۰۱۵۱۳۹۰۲۶ سارا زارع
۲ ۹۹۱۵۲۳۰۰۰۱ المیرا اسمعیل گوهری ۹ ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۱۲ سیده نرجس حسینی
۳ ۴۰۰۱۵۱۳۶۰۳۵ رضا محمدی ۱۰ ۹۸۱۶۶۵۰۰۰۵ مریم کاربر
۴ ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۵۵ پریا حاجی وندی ۱۱ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۵ ستاره صیفی کهن
۵ ۹۹۱۵۲۳۱۰۲۱ رضا قنبری کهیانی ۱۲ ۴۰۱۵۲۶۳۰۲۹ ندا کرمی
۶ ۴۰۱۴۵۹۵۰۰۱ مریم اله قدری ۱۳ ۴۰۱۱۵۳۸۸۰۴۸ زهرا کشاورز
۷ ۴۰۰۱۵۱۳۸۰۷۳ رضا ملائی ۱۴ ۴۰۲۱۴۸۵۱۰۵ مریم توکلی
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی