لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

 

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی (محروم از حضور در جلسه امتحان) و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۴۰۱۱۵۳۹۳۰۲۳ سیدرضا داوری ۲۴ ۴۰۰۱۵۱۳۹۰۲۶ سارا زارع
۲ ۴۰۱۴۵۹۵۰۰۲ مرضیه دهقان بورکی ۲۵ ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۱۲ سیده نرجس حسینی
۳ ۹۹۱۵۲۳۰۰۰۱ المیرا اسمعیل گوهری ۲۶ ۹۸۱۶۶۵۴۰۰۶ علی مازندرانی
۴ ۴۰۰۱۵۱۳۶۰۲۷ مائده شیری ۲۷ ۹۸۱۶۶۵۰۰۰۵ مریم کاربر
۵ ۴۰۰۱۵۱۳۶۰۳۵ رضا محمدی ۲۸ ۴۰۰۱۵۱۳۶۰۰۱ ابوالفضل ابوالقاسم نژاد
۶ ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۵۵ پریا حاجی وندی ۲۹ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۴۲ امیرحسین مهرآوران
۷ ۹۹۱۵۲۳۳۰۰۶ سیده زهرا دهقان ۳۰ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۰ محمد یزدان پناه
۸ ۹۹۱۵۲۳۳۰۱۸ سامان صابری علی نودهی ۳۱ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۵ ستاره صیفی کهن
۹ ۹۹۱۵۲۳۳۰۱۹ نگین طاهری پور ۳۲ ۹۸۱۶۶۵۱۰۲۵ سید نرگس رویان
۱۰ ۹۹۱۵۲۳۳۰۲۰ مریم طاهری طسوجی ۳۳ ۹۹۱۵۲۳۰۰۰۸ سیده مهسا حسینی
۱۱ ۹۹۱۵۲۳۳۰۲۳ کیمیا کیمیایی ۳۴ ۹۹۱۵۲۳۰۰۱۳ احمدرضا مرادیان
۱۲ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۱۰ عاطفه بهمن پوری گله زن ۳۵ ۴۰۰۴۹۰۲۰۰۶ غزل صفری راد
۱۳ ۹۹۱۵۲۳۱۰۲۱ رضا قنبری کهیانی ۳۶ ۹۸۱۶۶۵۲۰۰۹ محمدمهدی مرادی
۱۴ ۴۰۱۱۵۳۹۳۰۱۰ فاطمه زارعی ۳۷ ۴۰۱۴۵۹۵۰۰۵ سیده مهسا طبایی
۱۵ ۴۰۱۵۲۶۳۰۳۹ ریحانه مباشرت ۳۸ ۴۰۱۱۵۳۸۸۰۱۱ ملیکا پوررضائی
۱۶ ۴۰۰۴۸۸۱۰۲۸ احد مظفری ۳۹ ۴۰۱۵۲۶۳۰۲۹ ندا کرمی
۱۷ ۴۰۱۴۵۹۵۰۰۱ مریم اله قدری ۴۰ ۴۰۰۱۵۱۳۸۰۲۰ بهاره رشید
۱۸ ۴۰۱۵۵۸۲۰۰۳ حدیث بامیا ۴۱ ۴۰۱۱۵۳۹۳۰۱۰ فاطمه زارعی
۱۹ ۴۰۲۱۵۲۵۸۱۳ فاطمه علی پور دهکردی ۴۲ ۴۰۱۱۵۳۸۸۰۴۸ زهرا کشاورز
۲۰ ۴۰۰۱۵۱۳۸۰۷۳ رضا ملائی ۴۳ ۴۰۲۱۴۸۵۱۰۵ مریم توکلی
۲۱ ۴۰۲۱۱۵۴۷۵۰۱۱ علی همتی ۴۴ ۴۰۱۵۲۶۳۰۳۶ آرزو میرزائی بهبهانی
۲۲ ۴۰۰۳۸۳۲۸۰۰۴ زهرا باصفائیان ۴۵ ۴۰۲۱۱۵۴۷۷۰۰۲ مریم بابائی
۲۳ ۹۸۳۸۳۱۹۰۰۴ مهسا عسکرزاده
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی