لیست دانشجویان رشته روانشناسی و فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان رشته روانشناسی و فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی (محروم از حضور در جلسه امتحان) و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۷۰ بهروزي حسن ابادي-سحر
۲ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۴۸ پارسا-زهرا
۳ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۳۷ كشاورزي-فاطمه
۴ ۹۹۱۹۲۸۶۰۴۲ زردكوهي-كيانا
۵ ۹۹۱۹۲۸۶۰۷۴ كياني نژاد-فاطمه
۶ ۴۰۰۱۵۱۳۴۰۴۷ خوش بوئي جهرمي-ايناز
۷ ۴۰۰۱۵۱۳۴۰۹۵ قاسمي-بيتا
۸ ۴۰۱۱۵۳۸۹۱۶۱ بهشتي فرد-زهرا
۹ ۴۰۲۱۱۵۴۷۱۰۳۹ سلطاني ايگدرنرگس
۱۰ ۹۹۱۵۲۲۷۰۵۹ مرزبان-جواد
۱۱ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۲۱ حسيني-محمدصادق
۱۲ ۴۰۰۱۵۱۳۲۰۲۵ رنجبر-نازنين
۱۳ ۴۰۱۱۵۳۸۶۰۲۸ رعيتي-ياسمن
۱۴ ۹۹۱۵۲۲۶۰۱۵ زارع-معصومه
۱۵ ۴۰۰۱۵۱۳۱۰۳۰ كريميان-الهام
۱۶ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۳۷ كشاورزي-فاطمه
۱۷ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۴۹ خسروي-فاطمه
۱۸ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۵۵ رادمنش-دانيا
۱۹ ۴۰۰۳۵۴۲۰۲۳ روزي طلب-محمد
۲۰ ۴۰۱۳۳۶۴۰۱۱ قديمي علي ابادي-بهاره
۲۱ ۴۰۲۱۱۵۴۶۸۰۹۳ روح بخش يزدي نژاد-شقايق
۲۲ ۹۹۱۵۲۲۷۰۰۲ اعتصامي پور-محسن
۲۳ ۴۰۱۱۵۳۸۵۰۴۲ نعيمي شوريجه-علي
۲۴ ۹۸۱۶۶۴۷۰۳۰ خوشبخت-فاطمه
۲۵ ۹۹۱۵۲۲۶۰۲۰ عسكري-مهسا
۲۶ ۴۰۰۱۵۱۳۴۰۴۷ خوش بوئي جهرمي-ايناز
۲۷ ۹۹۱۹۲۸۶۰۲۰ چنگيزي-سيده زهرا
۲۸ ۹۹۱۹۲۸۶۰۲۶ دباغ-الهه
۲۹ ۹۹۱۹۲۸۶۰۸۴ نايبي-ايدا
۳۰ ۹۹۳۴۴۰۰۲۷ صحرانورد-روح اله
۳۱ ۴۰۰۲۵۴۶۹۰۳۴ صلاحي-امين
۳۲ ۹۹۱۵۲۲۷۰۴۶ عبوسي-هاله
۳۳ ۴۰۲۱۱۵۴۶۷۰۸۳

ناظم پور-مليكا

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی