لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند -۱۴۰۱۱
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۹۳۴۴۰۰۱۰ نگین فردوسی
۹۹۳۴۴۰۰۱۹ زهره امانی
۹۹۳۴۴۰۰۲۳ سولماز نوری
۴۰۰۳۵۴۲۰۰۲ میلاد الله بخشی
۴۰۰۲۵۴۶۹۰۳۳ محمدرضا شهریاری
۴۰۰۲۵۴۶۹۰۳۴ امین صلاحی
۴۰۰۱۵۱۳۲۰۷۲ محمد شریف روحانی
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۹ یاسمن عاطفی
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۶ بهاره سادات مکی
۹۸۱۶۶۴۸۰۵۳ محمدعلی زارع
۹۸۱۶۶۴۸۰۵۷ ساغر نوشادی
۹۹۱۵۲۲۷۰۱۹ نفیسه جعفری
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۳۶ ترانه کریمی
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۱ سمانه امانی
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۴ مهرسا مداحی
۹۷۳۱۱۳۰۰۲۸ مهشید هادی زاده
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی