قابل توجه دانشجویان پسر (ورودی مهر۹۸)

مطالب مرتبط

لطفا جهت تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه حداکثر تا ۹۸/۰۸/۲۳ به دفتر آموزش مراجعه نمایید.

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي رشته
۹۸۳۴۶۱۰۰۲ آزما-حسين معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۳۴۶۱۰۱۶ حياتي-ناصر معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۳۴۶۱۰۲۲ گرامي شيرازي-عليرضا معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۳۴۶۱۰۲۶ سقايت-سيدعليرضا معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۳۴۶۱۰۲۸ نيكنام-كيارش معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۴۰۱۶۰۰۲ آباد-اميرحسين عمران (کارداني پيوسته)
۹۸۴۰۱۶۰۰۳ جوكار-شايان عمران (کارداني پيوسته)
۹۸۴۰۱۶۰۰۵ جوانمرد-رضا عمران (کارداني پيوسته)
۹۸۴۰۱۶۰۰۶ قربان پور-اميرحسين عمران (کارداني پيوسته)
۹۸۴۳۱۸۰۰۱ نعمتي-پوريا مهندسي اجرايي عمران (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۴۳۷۲۰۰۱ حق جو-محمد نقشه برداري (كارداني پيوسته)
۹۸۴۳۷۲۰۰۲ اسكندرزاده افشار-محمد نقشه برداري (كارداني پيوسته)
۹۸۴۷۹۶۰۰۷ ايزدي-سعيد آموزش زبان انگليسي (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۴۸۱۹۰۱۱ زارع-محمدكاظم مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۴۸۱۹۰۱۶ مددي-ايمان مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۴۸۱۹۰۲۰ روزي طلب-محمد مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۳۷۸۰۰۷ داربوي – رضا حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۳۷۸۰۱۴ خواجه اي-سروش حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۳۷۸۰۱۵ عبيدي اردكاني-علي حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۰۳ فقيهي-حسام مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۰۴ كاظمي كراني-رضا مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۱۱ نوروزي-فرهاد مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۱۹ محمدي منفرد- مجتبي مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۲۱ ملك زاده-محمدجواد مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۲۲ اميدوار-ايمان مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۲۳ هنرمندي-مسعود مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۲۴ صالحي سرشت-محسن مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۵۶۱۴۰۲۵ رنجبر-محمد مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۸۱۴۵۸۹۰۰۴ بني اسديان مروستي-رضا حسابداري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۱۴۵۸۹۰۱۴ قلي پور ناصرآباد-مهدي حسابداري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۱۴۵۸۹۰۱۶ گرگيني-احسان حسابداري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۰۵ مصلح-محمد ابراهيم مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۱۷ تاجي-سيدمهدي مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۲۸ وفا-عليرضا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۲۹  دريايي-ياشار مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۰ بحري خواه-محمدرضا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۲ مراديان-احمدرضا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۵ هاشمي-عليرضا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۸ نظري-رضا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۰ فواكه-امين مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۱ اديبيان-محمد مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۵ نيك سرشت فرد-علي مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۴۸۰۵۰ قنبري-حسين مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۰۰۰۸ روشن شاه-مجيد زبان و ادبيات فارسي (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۰۰۱۱ مرتضوي-حسين زبان و ادبيات فارسي (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۱۰۱۴ ميرزائي -آرمان علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۰ مقصودي-علي علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۲ پورخواجه-اميدمحمد علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۳ ابطحي-سيد محمد حسن علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۲۰۱۸ تقي زاده-مجيد مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۳ افتخاري-عباس مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۶ اشرفي-اميركيان مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۲۷ رنجبران-اميررضا حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۳۵ مولايي نيا-علي حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۳۶ آقاحسيني-حسين حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۳۸ رشيدي كوچكي-احمدرضا حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۰ بهادري-عليرضا حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۱ انصار شوريجه-فرشاد حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۴ ركن آبادي-زين العابدين حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۵۰۰۷ كارانديش-محمدحسين مترجمي زبان ( کارداني ناپيوسته)
۹۸۱۶۶۵۵۰۲۲ آتشين پنجه-علي مترجمي زبان ( کارداني ناپيوسته)
۹۸۲۵۸۵۰۰۰۸ عصاريان-رضا مهندسي معماري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۲۵۸۵۰۰۱۷ منصوري طهراني-سيروس مهندسي معماري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۲۵۸۵۰۰۲۲ توانا-محمدرضا مهندسي معماري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۲۵۹۱۶۰۱۸ عرفان منش-هاشم مهندسي معماري منظر (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۸۳۸۳۱۹۰۱۰ سليماني-محمد حسابداري (كارشناسي پيوسته)
۹۸۳۸۳۱۹۰۱۷ شاهين-مرتضي حسابداري (كارشناسي پيوسته)
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی