شیوه‌نامه‌ نگارش و تنظیم نهایی مقالات

 

شیوه‌نامه‌ نگارش و تنظیم نهایی مقالات برای انتشار

 

 

 1. قلم و فرمت مقاله:

عنوان مقاله با فونت( B-Nazanin 13 تیره) در وسط صفحه نوشته شود.

نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه‌ی علمی و وابستگی سازمانی ایشان با قلم ( B-NAZANIN 12 تیره) در زیرعنوان با یک فاصله در سمت چپ نوشته شود. نشانی ایمیل نویسنده‌ مسئول با فونت (Time New Roman 12 ) و پس از مطالب بالا درج گردد.

متن اصلی مقاله با قلم B Nazanin 13 نازک و عنوان‌ها با همین قلم به صورت تیره  (Bold)نوشته شوند.

 

 1. چکیده : (قلم B-Nazanin 13 تیره)

متن چکیده با فونت B-NAZANIN 11) نازک) نوشته شود. چکیده شامل مسأله، هدف، روش و دستاورد‌های کلی پژوهش است و باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد. متن چکیده باید از هر دو طرف یک سانتی‌متر تورفتگی داشته باشد. برای این‌کار می‌توانید خط کش (Ruler) را از منوی (view) فعال نموده و گیره های مربوط به چپ و راست را یک سانتی متر به درون هدایت کنید.

 

 1. واژه‌های کلیدی: واژه‎‌های کلیدی با فونت B-NAZANIN 11) نازک) نوشته شوند و بدون شماره‌گذاری فقط با علامت کاما (،) از یکدیگر جدا گردند. تعداد واژه‌های کلیدی می‌تواند بین ۳ تا ۷ کلمه باشد.

 

 1. مقدمه (قلم B-Nazanin 13 تیره)

بدنه‌ی اصلی مقاله با قلم ( B-Nazanin 13 نازک) تنظیم شود. عنوان‌های مقاله باید شماره‌گذاری شوند. برای شماره‌گذاری عنوان‌های اصلی و فرعی بعد از هر شماره یک نقطه گذاشته شود و بعد از هر نقطه یک فاصله داده شود تا  از نظر فنی ترتیب شماره ها و اعداد به هم نریزد.

عنوان‌های اصلی مقاله باید دارای شماره‌ی تک رقمی باشند. عنوان‌های فرعی می‌توانند دو شماره‌ای یا بیشتر باشند اما سعی شود که از ۴ شماره فراتر نرود و اگر بیش از این لازم شد می‌توان از حروف ابجد استفاده کرد.

شماره‌گذاری‌ها با مقدمه آغاز شده و با نتیجه پایان می پذیرد.

پاراگراف آغازین هر عنوان بدون تورفتگی و بقیه پاراگراف‌ها با نیم سانت تورفتگی شروع شود.

شماره‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که در هر بخش عدد سمت راست ثابت و عدد سمت چپ تغییرکند.

برای نمونه، شماره‌گذاری عنوان‌های اصلی و فرعی به شکل زیر است:

 1. عنوان اصلی (قلم B-Nazanin 13 تیره)
 2. ۱٫ عنوان فرعی اول(قلم B-Nazanin 13 تیره)
 3. ۲٫ عنوان فرعی دوم
 4. ۲٫ ۱٫ زیر عنوان فرعی اول
 5. ۲٫ ۲٫ زیر عنوان فرعی دوم
 6. ۳٫ عنوان فرعی سوم

 

 

 1. نتیجه‌گیری(قلم B-Nazanin 13 تیره)

متن نتیجه با قلم( B-Nazanin 13 نازک) نوشته شود.

 

 1. حجم مقاله

مطالب در حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر۲۵۰۰ کلمه تنظیم شده باشد.

 1. جدول‌ها (پیشنهادی و در صورت وجود در مقاله)

همه جداول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشند، كه در قسمت بالاي جدول با قلم -B Nazanin12 تايپ و به ترتيب از عدد ۱ شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند.

عنوان ستون‌هاي جداول بايد به صورت وسط‌چين B Nazanin  pt.12-و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست‌چين (-B Nazanin12) و اگر لاتين باشند به صورت چپ‌چين (pt.Times New Roman 10)بايد تايپ شوند.

همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط‌چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيردو نيز اگر جدول‌ها داراي مرجع مي‌باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود.

جدول ۱- پارامترهاي محاسبه شده در دو مقطع

Vp , m/s T , K
نتايج مقطع ۱ ۱۸ ۳۱۱
نتايج مقطع ۲ ۲۴ ۲۹۴

 

 1. شكل‌ها و نمودارها (پیشنهادی و در صورت وجود در مقاله)

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط‌چين در قسمت پایین آن با قلم -B Nazanin12 تايپ و به ترتيب از عدد ۱ شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها و شكل‌ها مي‌توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند، ولي به گونه‌اي كه در صورت چاپ سياه و سفيد رنگ‌ها و جزييات آنها قابل تشخيص باشد.

شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازه اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي تهيه منحني‌ها (legend)به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد از آن قرار دهيد.

 

 1. یادداشت‌ها(قلم B-Nazanin 13 تیره)

یادداشت‌ها به صورت شماره‌گذاری شده و با استفاده از کلید references در این قسمت مقاله جای‌گذاری ‌شوند. (قبل از عنوان قدردانی و منابع و با فونت B-Nazanin 11 تیره)

 

 

 1. منابع (قلم B-Nazanin 13 تیره)
 • فهرست منابع با قلم B-Nazanin 13 نازک نوشته شود. برای نوشتن فهرست منابع از شیوه‌نامه‌ای که در زیر می‌آید پیروی شود:
 • کتاب‌ها و مجله‌ها بدون جداسازی و به صورت الفبایی پشت سر هم قرارگیرند. منابع لاتین نیز پس از منابع فارسی و به صورت الفبایی آورده شود.
 • نام قرآن کریم و دیگر کتاب‌‌های آسمانی، پیش از همه‌ی منابع همراه با نام مترجم، محل انتشار و سال انتشار آورده شود.
 • فهرست منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده الفبایی شود. اگر در منبعی نام نویسنده مشخص نیست، عنوان کتاب به جای نام نویسنده قرارگرفته و ترتیب الفبایی آن بر اساس نام کتاب آورده ‌شود.
 • در ویرایش فهرست منابع بعد از نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، نام کتاب و عنوان مقاله نقطه آورده می شود. در بقیه موارد برای جداسازی از ویرگول استفاده شود.
 • شیوه‌ی ارجاع به کتاب در فهرست منابع به شکل زیر است:

نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). نام کتاب (به صورت ایتالیک). شماره جلد استفاده شده در مقاله، نام مصحح یا مترجم، شهر محل انتشار: نام انتشارات.

مثال:

سعدی، مصلح‌الدین. (۱۳۸۱) گلستان سعدی. به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.

شمیسا، سیروس. (۱۳۷۳) معانی و بیان. ج۱، تهران: دانشگاه پیام نور.

 • شیوه‌ی ارجاع به مجله یا نشریه در فهرست منابع به شکل زیر است:

نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله یا نشریه‌ (به صورت ایتالیک)، دوره و شماره‌ی مجله، شماره‌ صفحه‌ی ابتدا و انتهای مقاله‌ی چاپ شده.

مثال:

فتوحی، محمود. (۱۳۸۷). «ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندلایگی معنا». مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، دوره ۱۶، شماره۶۲، صص ۴۵-۶۰٫

 • آدرس و مشخصات تمام منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع داده شده است باید در فهرست منابع بیاید.
 • هنگامی که سال انتشار منبع مشخص نیست به جای آن در پرانتز کلمه‌ی (بی‌تا) نوشته شود و هنگامی که نام انتشارات مشخص نیست بعد از نام شهر کلمه‌ی بی نا نوشته شود.
 • اگر در فهرست منابع به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شده باشد، این منابع پشت سر هم قرار گیرند و از عنوان دوم به بعد به جای نام نویسنده خط ممتد آورده شود. این موضوع هم برای کتاب و هم برای مقاله رعایت می‌شود. ترتیب این منابع بر اساس سال چاپ است از کمتر به بیشتر.
 • نحوه‌ی ارجاع‌دهی به پایان نامه‌ در فهرست منابع، شبیه نحوه‌ی ارجاع ‌دهی به کتاب است. عنوان پایان نامه مانند عنوان کتاب به صورت ایتالیک نوشته ‌شود با این تفاوت که به جای محل نشر و … مقطع تحصیلی نویسنده، دانشگاه و سال دفاع دانشجوی(به عنوان سال نشر) آورده می‌شود.

حدادی، احد. (۱۳۹۳). رتبه بندی راهبردهای تامین منابع مالی در پروژه­های سرمایه گذاری صنعت سیمان کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

 • برای ارجاع به صفحات اینترنتی، آدرس صفحه به همراه تاریخ بارگزاری نوشته شود.

 

 1. نکات مهم نگارشی:
 • . رعایت نیم‌فاصله برای کلمات دوجزیی و بیشتر الزامی‌ست؛ مثال:

«انسان‌ها، مقدمه‌ی، نوشته‌ایم، مهم‌ترین، می‌شود و … »

 • علایم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه و … بدون هیچ فاصله‌ای با کلمه‌ی پیش از خود بیایند.
 • ابتدا و انتهای نقل قول‌های مستقیم با «گیومه» مشخص شود.
 • گیومه‌ها و پرانتزهای باز به کلمات پس از خود می‌چسبند. گیومه‌ها و پرانتزهای بسته نیز به کلمات پیش از خود می چسبند.
 • نام کتاب درتمام قسمت‌های مقاله به صورت ایتالیک نوشته شود.
 • نام مقاله درتمام قسمت‌های مقاله در «گیومه» قرارگیرد.
 • نام مجله در تمام قسمت‌های مقاله به صورت ایتالیک آورده شود.
 • تمام اشعار و نقل‌قول‌هایی که در متن مقاله آورده شده‌اند، باید به منبع اصلی خود ارجاع داده شوند. ارجاع‌دهی نقل قول مستقیم در متن به شکل زیر است:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره‌ صفحه)

 • اگر نقل قول غیر مستقیم است برای ارجاع‌دهی آن می‌توان ابتدا از (رک. ) یا (نک. ) استفاده کرد و سپس (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره‌ی صفحه) را نوشت.
 • اگر به چند کتاب از یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، در ارجاع های دوم به بعد به جای نام نویسنده از کلمه همان استفاده ‌شود. اگر سال انتشار آثار نیز تکرار شده است، بعد از همان فقط شماره‌ی صفحه می‌آید و نیازی به نوشتن سال انتشار نیست.
 • ارجاع به آیات قرآن بدین گونه باشد: (نام سوره/ شماره آیه) مثال: (بقره/ ۱۰)
 • اگر قسمتی از متن دارای چند ارجاع است نشانی ارجاع‌ها پشت سر هم می‌آیند. بعد از هر ارجاع نقطه‌ویرگول گذاشته می‌شود و آدرس ارجاع بعد پس از آن نوشته می‌شود. مثال:

     (افراسیابی، ۱۳۷۰: ۲۵؛ کیانی، ۱۳۸۹: ۴۶)

 • اگر در مقاله از دوکتاب یک نویسنده که هم‌زمان در یک سال چاپ شده‌اند، استفاده شود بعد از نوشتن سال، حرف الف، ب، ج می‌آید تا منبع مورد نظر کاملاً مشخص باشد.

مثال: (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۸ الف: ۲۵)

 • اگر متن فارسی باشد، شماره‌ی صفحاتی که در نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده است از راست به چپ نوشته می‌شوند؛ مانند (۵-۷) و اگر متن انگلیسی باشد از چپ به راست (۵-۷).
 • معادل‌های لاتین کلمات و ترکیب‌های خاص بلافاصله بعد از آن در پرانتز قرار می‌گیرد.
 • تمام یادداشت‌های مقاله در پایان مقاله قبل از منابع قرار می‌گیرد. از قرار دادن یادداشت‌ها در پاورقی خودداری کنید.
 • برای یادداشت‌گذاری در پایان مقاله از گزینه‌ی references استفاده شود. یادداشت‌ها با قلم (B-NAZANIN 12 نازک) نوشته شود.
 • از به کاربردن عنوان‌های دکتر، مهندس، حجت الاسلام و… در مقاله خودداری شود.
 • اگر در استناد‌ دهی به منبعی، تعداد نویسندگان ۲ نفر باشند، ارجاع درون متنی به شکل زیر است:
 • (نام خانوادگی نویسنده‌ی اول و نام خانوادگی نویسنده‌ی دوم، سال انتشار: شماره‌ی صفحه)

در فهرست منابع نیز بدین شکل عمل ‌شود:

 • ابتدا نام خانوادگی نویسنده‌ی اول، نام نویسنده‌ی اول (نقطه ویرگول) نام خانوادگی نویسنده‌ی دوم، نام نویسنده‌ی دوم. (سال انتشار) …
 • اگر تعداد نویسندگان بیشتر از ۲ نفر باشد، ارجاع درون متنی به شکل زیر است:
 • (نام خانوادگی نویسنده‌ی اول وکلمه‌ی همکاران، سال انتشار: شماره‌ی صفحه)

مثال: (شفیعی کدکنی و همکاران، ۱۳۹۳: ۴۵)

 • در فهرست منابع نیز بدین گونه عمل شود: نام خانوادگی نویسنده‌ی اول، نام نویسنده‌ی اول و کلمه‌ی همکاران. (سال انتشار)

مثال: شفیعی، محمدرضا و همکاران. (۱۳۹۳).

 • منابع انگلیسی نیز مانند منابع فارسی تنظیم ‌شود.
 • ارجاع‌دهی منابع لاتین نیز همانند منابع فارسی انجام می‌شود. مثال:

(Bettelheim, 1993: 65)

 

اگر در مقاله از اشعار سنتی استفاده شده است، شعرها حتما در  جدولی که در فایل قالب بندی پیوست شده است، قرار گیرد. به طوری که ستون اول  (مصرع اول) و ستون دوم (مصرع دوم)  ۶ سانتی متر، و فاصله بین آن‌ها یک سانتی‌متر باشد.

مصرع اول مصرع دوم

شعرها در جدول با قلم(  B-NAZANIN 12 نازک) نوشته شوند و در حالت justify باشند.

 

 

 

 

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی