اطلاعيــــه‌ درخصوص اعلام اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايــي‌آزمون ‌ مقطع كاردانـي‌ پيوسته‌ و ناپيوسته نظام‌ جديد (دانشگاه فني‌ و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي)‌ در سال‌ ۱۴۰۰

به اطلاع متقاضیانی كه‌ در آزمون‌ مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ ۱۴۰۰ (اعم از رشته هاي تحصيلي با آزمون و  يا رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي) پذيرفته‌ شده‌اند، می رساند:

الف‌ – پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌هاي‌ مختلف تحصيلي:

متقاضیاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اين آزمون اعلام‌ شده‌ است‌، لازم است براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه اي يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. (آدرس درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه اي براي پذيرفته شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه www.tvu.ac.ir  مي‌باشد). در صورت نبودن برنامه زماني خاص در درگاه اطلاع رسانی آموزشکده یا موسسه محل قبولي، پذيرفته‌شدگان لازم است با توجه‌ به‌ نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره ۹ صفحات‌ ۱۸۶ تا ۲۲۰ دفترچه ‌راهنماي‌ ثبت‌نام و شركت در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ ۱۴۰۰، نسبت‌ به‌ شناسايي‌ مؤسسه محل‌ قبولي‌ خود اقدام و در يكي از روزهاي شنبه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ و يا یک‌شنبه مورخ ۰۴/۰۷/ ۱۴۰۰ براي‌ ثبت‌‌نام‌ در موسسه محل‌ قبولي‌ خود اقدام نمايند. عدم اقدام به موقع پذيرفته شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

ب – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان: 

۱- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه نظام جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كار و دانش‌ و يا فني‌ و حرفه‌اي‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ بر گذراندن‌ همه‌ واحدهاي ‌درسي، كارورزي‌ و كارآموزي‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پايان‌ شهريور ماه ۱۴۰۰ كه‌ به‌ تائيد رئيس‌ مؤسسه محل ‌تحصيل‌ رسيده‌ باشد.

تبصره ۱: پذيرفته‌شدگان داراي ديپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي در زمان ثبت‌نام علاوه بر مدرك ديپلم، مي‌بايست گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را نيز ارائه نمايند.

تبصره ۲: با توجه به اينكه مطابق ضوابط به دانش آموزان و هنرجويان سال آخر كار و دانش و يا فني و حرفه اي به شرط اخذ ديپلم تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اجازه انتخاب كدرشته هاي تحصيلي نيمسال دوم داده شده است، لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان آن دسته ‌از كدرشته هاي تحصيلي‌كه پذيرش‌ آن مربوط‌ به ‌نيمسال دوم سال‌تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مي‌باشد، بشرط اخذ مدرك تحصيلي ديپلم تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بلامانع مي باشد.

۲- اصل‌ مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ و يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌  متناسب‌ با نوع‌ رشته‌ قبولي.

۳- اصل مدرک ديپلم شاخه نظری نظام آموزش جديد (نظام ۳-۳-۶) يا نظام سالي واحدي و يا ترمي واحدي و يا گواهي موقت پايان تحصيلات متناسب با نوع رشته قبولي (متقاضیان ديپلم شاخه نظري نظام سالی واحدی و يا ترمي واحدی مي‌بايست در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک ديپلم، مدرک پيش‌دانشگاهي نيز ارائه نمايند).

۴- درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم از سامانه «دریافت تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» به آدرس: emt.medu.ir  و ارائه رسید (کد پیگیری) آن به دانشگاه محل قبولی.

۵- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.

۶- اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي از پشت و روي آن

۷- شش قطعه‌ عكس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

۸- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظيفه عمومي مندرج‌ در صفحه ۱۸ دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي‌ كارداني‌ ‌نظام‌جديد (دانشگاه‌ فني‌ و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي ‌غيرانتفاعي) سال ۱۴۰۰ مشخص ‌كند.

توجه: افرادي که با  استفاده از سهميه رزمندگان، ايثارگران (شامل: ۱- رزمندگان بسيجي. ۲- رزمندگان جهادگر. ۳- رزمندگان نيروهاي مسلح. ۴-خانواده معظم شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد». ۵- همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر. ۶- جانبازان با جانبازي ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. ۷- جانبازان با جانبازي زير ۲۵% و همسر و فرزندان آنان. ۸- آزادگان و فرزندان و همسر آنان. ۹- همسر و فرزندان رزمندگان بسيجي، جهادگر و يا نيروهاي مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) پذيرفته ‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تائيد سهميه ثبت نامي خويش نمي باشند. درصورت عدم تاييد سهميه پذيرفته‌شدگان مذكور از سوي ارگان ذيربط، موضوع از طريق اين سازمان به موسسه محل قبولي اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است با توجه به شرایط وضعیت بیماری کرونا ثبت نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بصورت غیرحضوری و مجازی خواهد بود. لذا ضرورت دارد پذیرفته شدگان با توجه به اطلاعیه دانشگاه محل قبولی درخصوص نحوه ارائه مدارک به آن دانشگاه توجه لازم را داشته باشند.

ج ‍- قابل توجه پذيرفته شدگان :

۱– كارنامه علمي حاوي رتبه متقاضیان در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان اين كدرشته‌ها در سهميه مربوط، با توجه به نمره‌كل و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته ‌شده در هر يك از كدرشته‌ محلهاي انتخابي و سایر اطلاعات مفيد دیگری همزمان با اعلام نتیجه در درگاه اطلاع‌رساني این  سازمان قرار داده می شود.

۲- به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخهاي تعيين شده براي ثبت‌نام، براي اطلاع دقيق از زمان و مدارک لازم  برای  ثبت نام به درگاه اطلاع رساني موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند.

۳- در هر مرحله از ثبت‌نام و يا هنگام تحصيل چنانچه مشخص شود متقاضی حقايق را كتمان نموده و اطلاعات غلطي ارائه داده و واجد شرايط نمي‌باشد قبولي متقاضی باطل و از ادامه تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.

د) نحوه ارتباط با این سازمان و ارسال درخواست 

۱- باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

۲- با توجه به كنترل‌هاي متعدد و بررسي هايي كه به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت كدرشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته‌شدگان اطمينان حاصل شده و متقاضیان پس از دريافت كارنامه از طريق درگاه اطلاع رسانی این سازمان در صورتي‌كه درباره كدرشته‌هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته ‌باشند، مي‌توانند درخواست خود را حداكثر تا تاريخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور (روش اعلام شده در بند ۱ قسمت د) به این سازمان ارسال نمایند. به درخواستهایی كه بعد از تاريخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ در اين خصوص به سازمان ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳- ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور  و یا در روزها و ساعات اداری با شماره ‌تلفن‌ ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در ميان بگذارند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی