حذف درس مبانی هنرهای تجمسی(کددرس۳۲۵۲۰۰۲ گروه۱) به دلیل به حدنصاب نرسیدن

کد درس ۳۲۵۲۰۰۲ مبانی هنرهای تجمسی استاد رضایی فرید به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی