حذف درس آشنایی با معماری اسلامی۱ استاد نگار بدیعی

کد درس ۳۲۵۲۰۱۹ آشنایی با معماری اسلامی۱ استاد بدیعی به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی