تغییر زمان تحویل نهای درس کارآموزی رشته معماری … ۹۶/۱۱/۱۴

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند زمان تحویل نهایی درس کارآموزی به روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ تغییر یافت.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی