تغییر برنامه برخی گروه های درسی رشته حسابداری…

مطالب مرتبط

تغییر برنامه برخی گروه های درسی رشته حسابداری…

 

قابل توجه دانشجویان عزیزی که دروس زیر را در ترم جاری با استاد قنواتی اخذ نموده اند ساعات کلاسی به شرح زیر تغییر یافته است.

لطفا مجددا تاییدیه انتخاب واحد خود را چک نمایید.

در صورت وجود هرگونه تداخل در برنامه هفتگی به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید.

مدیریت مالی ۲ کد ۱۷۱۸۵۳۷ :سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۹ استاد اصولی

حسابداری صنعتی۱ کد ۵۳۱۳۱۵ :دوشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۳۰ استاد احمدی

حسابداری صنعتی۱ کد ۷۵۷۸۰۱۴ :دوشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۳۰ استاد احمدی

مدیریت مالی ۲ گروه یک کد ۸۴۶۵۰۰۴ :سه شنبه  ۱۴ الی ۱۶:۳۰ استاد اصولی

مدیریت مالی ۲ گروه دو کد ۸۴۶۵۰۰۴ :سه شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۹ استاد اصولی

حسابداری صنعتی ۱ گروه یک کد ۱۷۱۸۵۲۸ :پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۳ استاد رضابیگی

حسابداری صنعتی ۱ گروه یک کد ۱۹۹۷۵۳۲ :پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۳ استاد رضابیگی

حسابداری صنعتی ۱ گروه یک کد ۸۴۶۵۰۰۰۱۲ :پنج شنبه ۱۰:۳۰ الی ۱۳ استاد رضابیگی

حسابداری مالیاتی گروه یک کد ۷۵۷۸۰۱۶ :پنج شنبه ۰۸:۴۵ الی ۱۰:۳۰ استاد رضابیگی

حسابداری مالیاتی گروه یک کد ۸۴۶۵۰۱۰ :پنج شنبه ۰۸:۴۵ الی ۱۰:۳۰ استاد رضابیگی

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی