ارتباط با ما

  آدرس کامل :  فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط – پشت هتل پارس – موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
  تلفن :   ۴۵ -۰۷۱۳۲۳۱۹۶۴۲
  نمابر :   ۰۷۱۳۲۳۱۹۶۶۱
۷۱۳۴۸۱۳۹۶۴  : کد پستی
info@hafez.ac.ir  : پست الکترونیکی
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی