برگزاری کارگاه معاملات فصلی ماده ۱۶۹

برگزاری کارگاه معاملات فصلی ماده 169

در 2 جلسه، شنبه و دو شنبه 13-16

شروع دوره از 10 شهریور

هزینه کلاس: 40 هزار تومان

تومان40,000