برگزاری کارگاه حقوق و دستمزد

 

برگزاری کارگاه حقوق و دستمزد

در 4جلسه، روزهای زوج 9-11:30

شروع دوره از 10 شهریور

هزینه کلاس: 80 هزار تومان

تومان80,000