برگزاری کارگاه بورس تحلیل مقدماتی

برگزاری کارگاه بورس تحلیل مقدماتی

در 4 جلسه، روزهای فرد ساعت 15-17

شروع دوره از 11 شهریور

هزینه کلاس: 80 هزا تومان

تومان80,000