برگزاری کارگاه ارزش افزوده

برگزاری کارگاه ارزش افزوده

در 2 جلسه، شنبه و چهارشنبه 16-19

شروع دوره از 10 شهریور

هزینه کلاس: 40 هزار تومان

تومان40,000