امروز:

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

فرم تحویل نسخ پایان نامه کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فروردین/۱۵
اطلاعیه ها, کارشناسی ارشد

فرم های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(کلیه رشته ها)

فروردین/۱۵
اطلاعیه ها, کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دی/۰۲
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد معماری منظر

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir