امروز:

چارت درسی مهندسی اجرایی عمران ورودی ۹۶ به بعد

بهمن/۱۹
چارت درسی

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان ورودی ۹۶ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, معماری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
آموزش, چارت درسی, مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

آبان/۲۸
چارت درسی, دانشجویان

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir