امروز:

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

اسفند/۰۷
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

اسفند/۰۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اسفند/۰۵
Uncategorized, چارت درسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

اسفند/۰۵
چارت درسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

شهریور/۱۴
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

دروس ترم بندی شده رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی

دروس ترم بندی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دروس ترم بندی شده رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, زبان انگلیسی

دروس ترم بندی شده رشته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, زبان انگلیسی

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
چارت درسی, مدیریت صنعتی

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری