امروز:

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir