امروز:

فرم معرفی نامه کارآموزی رشته مدیریت صنعتی

خرداد/۰۶
فرم ها, مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی ۹۴ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری ورودی ۹۶ به بعد

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی ورودی ۹۴ به بعد

بهمن/۱۶
آموزش, چارت درسی, معماری

چارت درسی کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

شیوه نامه پایان نامه رشته معماری داخلی

آبان/۲۳
فرم ها, کارشناسی, معماری

فرم های مورد نیاز کارآموزی رشته عمران اجرایی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری

چارت درسی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت درسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

چارت درسی کاردانی ناپیوسته حسابداری

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

بهمن/۱۴
چارت درسی, دانشجویان, کارشناسی, معماری

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

روند ارایه پروپوزال، روند دفاع،اساتید مربوطه، نمره مقالات و ساختار نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر

شهریور/۱۳
چارت درسی, کارشناسی ارشد, معماری

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چارت درسی کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, زبان انگلیسی

چارت درسی مدیریت صنعتی

فروردین/۱۵
آموزش, چارت درسی, مدیریت صنعتی

چارت درسی کارشناسی پیوسته معماری داخلی

آبان/۲۸
چارت درسی, دانشجویان

چارت معماری داخلی

آبان/۲۸
معماری

چارت کارشناسی نا پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی پیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت کاردانی ناپیوسته معماری

آبان/۲۸
معماری

چارت مهندسی معماری

آبان/۲۸
چارت درسی, فرم ها, کارشناسی, معماری

حسابداری

آبان/۲۸
دانشجویان

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir