امروز:

کلاس جبرانی کاربرد نرم افزار استاد خاکساری۱۳۹۶/۰۳/۰۷…

خرداد/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار استاد خاکسار روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ از ساعت ۸ الی ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی۲ استاد قناعت پیشه۱۳۹۶/۰۳/۰۷…

خرداد/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی۲ استاد قناعت پیشه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس مدیریت مالی۲ خانم اعظم اسکندری۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس مدیریت مالی۲ خانم اعظم اسکندری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ساعت  ۹:۴۵الی ۱۱:۱۵برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای محمد طاها ارجمند ۹۶/۰۳/۰۴

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های آقای محمدطاها ارجمند روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۴ برگزار نمی گردد.

دانشجویان موظف به حضور در جلسه روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۱ می باشند. درغیر اینصورت نمره آنها از ۱۰ کم خواهد شد.

کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ از ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵ برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بازرگانی بین الملل استاد هودی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۷ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های خانم سمیه حسینی۱۳۹۶/۰۳/۰۶…

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم سمیه حسینی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی۱۳۹۶/۰۳/۰۴…

خرداد/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴به شرح زیر برگزار می گردد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

عدم برگزاری کلاس های استاد اژدری ۱۳۹۶/۰۳/۰۳…

خرداد/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد اژدری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح زیر برگزار می گردد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

عدم برگزاری کلاس های استاد نیازکار ۱۳۹۶/۰۳/۴…

خرداد/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد نیازکار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس سمینار۱ استاد منصوری ۹۶/۰۳/۰۲

خرداد/۰۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری می رساند کلاس جبرانی درس سمینار۱ با استاد منصوری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ در دو سکشن ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵ و ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کلاس های روز چهارشنبه نیز طبق برنامه هفتگی برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد هودی ۱۳۹۶/۰۲/۳۰…

اردیبهشت/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس بازاریابی بین الملل استاد هودی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهبری ۹۶/۰۲/۲۷ …

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهبری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ برگزار نمی گردد.

قابل ذکر است کلاس های هفته آینده ایشان برقرار می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت …

اردیبهشت/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت می رساند کلاس های مدیریت استراتژیک و بهره وری استاد هودی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷ بعد از سمینار مدیریت در ساختمان علوم انسانی (چهارراه پارامونت) برگزار می گردد.

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی۱و۲ استاد صفری نژاد ۱۳۹۶/۰۲/۲۷…

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۱و۲ استاد صفری نژاد روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۶:۳۰ در ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد صباغی ۱۳۹۶/۰۲/۲۶و۱۳۹۶/۰۲/۲۷…

اردیبهشت/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد صباغی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ و ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۲ استاد قنواتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۵…

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

 به اطلاع دانشجویانی که درس حسابداری میانه ۲ با استاد قنواتی روز چهارشنبه دارند می رساند کلاس جبرانی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد فهیمی زاده ۹۶/۰۲/۲۴ …

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های استاد فهیمی زاده روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۲۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

کلاس جبرانی درس عربی۲ و عربی۴ استاد جعفری ۱۳۹۶/۰۲/۲۶…

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد جعفری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ به ترتیب زیر برگزار می گردد:

عربی۲: قواعد و متون: ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۱۵

عربی۴: قواعد و متون: ۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵

برنامه بازدید کارآموزی رشته معماری مقاطع کاردانی و کارشناسی

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

برنامه بازدید کاراموزی به شرح زیر میباشد:

  • محل بازدید: ساختمان در حال ساخت دانشگاه حافظ (چهارراه ادبیات)
  • روز و تاریخ: پنج شنبه  ۹۶/۲/۲۸
  • ساعت بازدید:

     گروه ۱ : ۱۰:۳۰- ۹:۰۰    

     گروه ۲ :  ۱۲- ۱۰:۳۰  

 

درصورت عدم حضور، نمره بازدید لحاظ نخواهد شد.

 

         دفتر بخش معماری موسسه آموزش عالی حافظ

قابل توجه دانشجویان نقشه برداری

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

 به اطلاع می رساند دانشجویانی که در ترم جاری با استاد آزادمنش دروس فتوگرامتری۲ ، عملیات فتوگرامتری۱ ، کارگاه محاسبهترسیم ۵ ، عملیات ژئودزی۱ ، عملیات فتوگرامتری۲ واصول سرپرستی به صورت تک درس دارند در روزهای چهارشنبه۹۶/۰۳/۰۳و سه شنبه۹۶/۰۳/۰۹ ازساعت۸:۳۰ لغایت ۱۷:۰۰ در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

حضور کلیه دانشجویان که این دروس را اخذ نموده اند الزامی می باشد

کلاس جبرانی استاد پزشکیان۱۳۹۶/۰۲/۲۴…

اردیبهشت/۲۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی۱۳۹۶/۰۲/۲۳…

اردیبهشت/۲۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد شهابی۱۳۹۶/۰۲/۲۰…

اردیبهشت/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد شهابی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد انوری نژاد۱۳۹۶/۰۲/۲۳…

اردیبهشت/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های تربیت بدنی ۱ و تربیت بدنی ۲ استاد انوری نژاد روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد هودی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد هودی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی استاد رجبیان ۱۳۹۶/۰۲/۲۰…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش استاد رجبیان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ در ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد صباغی۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس کلیات حقوق استاد صباغی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های آقای محسن صالحی ۹۶/۰۲/۱۹ …

اردیبهشت/۱۹
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس های آقای محسن صالحی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما۱۳۹۶/۰۲/۱۹…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهنما روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد قناعت پیشه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد قناعت پیشه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های خانم مرضیه کمالی سروستانی۱۳۹۶/۰۲/۱۸…

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم مرضیه کمالی سروستانی در روزهای دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ و ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

تغییر زمان برگزاری کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان…

اردیبهشت/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد پزشکیان ( گروه:۱۴:۴۵ الی ۱۷:۱۵ ) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

تغییر ساعت کلاسی استاد معزی از ۱۳۹۶/۰۲/۱۷…

اردیبهشت/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند ساعت کلاس های استاد معزی از یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ به صورت زیر تغییر یافت:

تفسیر موضوعی قرآن ۱۲:۱۵ الی ۱۴

حفظ جزء سی قرآن کریم ۱۴ الی ۱۵:۳۰

کلاس جبرانی استاد شیری ۱۳۹۶/۰۲/۱۷…

اردیبهشت/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حسابداری میانه ۲ استاد شیری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۴۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد عابدی۱۳۹۶/۰۲/۱۶…

اردیبهشت/۱۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد عابدی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس جبرانی استاد ترنج۱۳۹۶/۰۲/۱۴…

اردیبهشت/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس ریاضیات پایه استاد ترنج روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵الی۱۷:۱۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد جعفری ۱۳۹۶/۰۲/۱۱…

اردیبهشت/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد اشعری ۹۶/۰۲/۱۲

اردیبهشت/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد اشعری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان مهندسی وکارشناسی ناپیوسته معماری …

اردیبهشت/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که قصد ارائه پروپزال پایان نامه را دارند می رساند برای ترم جاری حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه جهت ارائه به شورای گروه بایستی اقدام فرمایند .

 

لازم به ذکراست که پروپوزال هایی که بعد از این تاریخ ارائه میشود جهت ثبت در این ترم مورد بررسی قرار نمی گیرند.

زمان برگزاری امتحان میانترم درس بازاریابی بین الملل استاد صفری نژاد…

اردیبهشت/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان میانترم درس بازاریاببی بین الملل استاد صفری نژاد روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد ارقمیری۱۳۹۶/۰۲/۱۰…

اردیبهشت/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد ارقمیری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

زمان برگزاری امتحان میانترم درس حسابداری صنعتی ۱ استاد منصوری…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان میانترم  درس حسابداری صنعتی ۱ گروه ۱ استاد منصوری روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس روش های آماری استاد گرمسیری و برنامه کلاس جبرانی…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس روش های آماری استاد گرمسیری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی همراه با امتحان عملی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ساعت ۱۳ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

میانترم در زمان مشخص شده برگزار میگردد.

کلاس های جبرانی استاد بابایی۱۳۹۶/۰۲/۰۹…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های جبرانی استاد بابایی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ به ترتیب زیر برگزار می گردد:

داستان کوتاه:  ۱۶:۳ الی ۱۸:۱۵

ادبیات جهان: ۱۸:۱۵ الی ۲۰:۳۰

عدم برگزاری کلاس های استاد بابایی۱۳۹۶/۰۲/۰۷…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد بابایی روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد رهنما۱۳۹۶/۰۲/۰۶…

اردیبهشت/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد رهنما روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ برگزار نمی گررد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری شیوه آموزش محور…

اردیبهشت/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس سمینار ویژه ۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۴۵ برگزار می گردد.

حضور دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه را اخذ نموده اند…

اردیبهشت/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامیست.

عدم برگزاری کلاس های آقای اسکندری۱۳۹۶/۰۲/۰۴…

اردیبهشت/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاس های آقای اسکندری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir