امروز:

چارت درسی کاردانی پیوسته ساختمان

شهریور/۱۶
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, کاردانی

دروس ترم بندی شده رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, زبان انگلیسی

دروس ترم بندی شده رشته آموزش زبان انگلیسی

مرداد/۳۰
آموزش, چارت درسی, دانشجویان, زبان انگلیسی

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته معماری

دی/۱۶
آموزش

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و نشریات دانشگاهی

آیین نامه اجرایی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات عالی آموزرش عالی

آیین نامه کانون فرهنگی دانشجویان

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آبان/۲۸
آموزش

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی

آیین نامه آموزشی

آبان/۲۸
آموزش