امروز:

قوانین نظام وظیفه درخصوص معافیت تحصیلی

فروردین/۱۸
آیین نامه ها

دانشجویانی که تاکنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدامی نکرده اند به آموزش موسسه جهت دریافت معافیت تحصیلی مراجعه نمایند.

در غیراینصورت موسسه هیچگونه مسئولیتی نسبت به غیبت و اضافه خدمت مشمولان خدمت سربازی ندارد.

ابلاغ در خصوص معافیت تحصیلی و سنوات

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir