امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳

بهمن/۱۸
خبر ها

کلیه دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳ که درس حقوق بازرگانی را اخذ نکرده اند (مشروط بر گذراندن درس پیشنیاز بازاریابی و مدیریت بازار) هر چه سریع تر جهت اخذ این درس به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب اخذ نکردن این درس به عهده دانشجو میباشد.