امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳

بهمن/۱۸
خبر ها

کلیه دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳ که درس حقوق بازرگانی را اخذ نکرده اند (مشروط بر گذراندن درس پیشنیاز بازاریابی و مدیریت بازار) هر چه سریع تر جهت اخذ این درس به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب اخذ نکردن این درس به عهده دانشجو میباشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir