امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳

بهمن/۱۸
خبر ها

کلیه دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی ۹۳ که درس حقوق بازرگانی را اخذ نکرده اند (مشروط بر گذراندن درس پیشنیاز بازاریابی و مدیریت بازار) هر چه سریع تر جهت اخذ این درس به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب اخذ نکردن این درس به عهده دانشجو میباشد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir