امروز:

عدم برگزاری امتحان تئوری روستا با استاد شایانی

تیر/۱۶
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس روستا با استاد شایانی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اخذ نمودند می رساند این درس فقط تحویل پروژه دارد و امتحان تئوری ندارد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir