امروز:

زمان حضور مدير گروه رشته ساختمان و عمران

دی/۲۹
خبر ها

به اطلاع دانشجويان رشته ساختمان و عمران مي رساند آقاي مهندس فخرايي نژاد (مدير گروه) روز شنبه مورخ ٩٦/١٠/٣٠ إز ساعت ٩ لغايت ١٠:٣٠ جهت انجام امور آموزشي و دانشجويي در موسسه حضور خواهند داشت

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir