امروز:

زمان برگزاری کلاس کارگاه تأسیسات مکانیکی و آز فیزیک مکانیک (رشته ساختمان) … ۹۷/۰۳/۱۳

خرداد/۱۲
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند کلاس دروس آزمایشگاه فیزیک مکانیک و کارگاه تأسیسات مکانیکی استاد جزقانی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ به شرح زیر برگزار می گردد:

آز فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰

کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir