امروز:

زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی رشته ساختمان …

فروردین/۲۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی به شرح زیر می باشد:

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۴ …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۱  …….
 • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه تأسیسات مکانیکی … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۸ ……..
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵  …….
 • آزمایشگاه مکانیک خاک … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۱  …….
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

 • سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۸  ……..
 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح … ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰
 • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir