امروز:

زمان امتحان و تحویل پروژه نهایی کارآموزی رشته معماری …

بهمن/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان و مهر ۹۵ اخذ نمودند می رساند امتحان و تحویل پروژه نهایی درس کارآموزی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.