امروز:

زمان امتحان و تحویل پروژه نهایی کارآموزی رشته معماری …

بهمن/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان و مهر ۹۵ اخذ نمودند می رساند امتحان و تحویل پروژه نهایی درس کارآموزی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir