امروز:

دانشجویان دارای مشکل انتخاب واحد … کارشناسی ناپیوسته معماری

آبان/۲۴
خبر ها

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۳۲۷۲۹۰۹۱ محمدمهدی ذریه
۹۳۲۷۲۹۱۷۵ فرهاد کریم زاده
۹۵۲۹۲۷۰۶۳ سجاد روشن زاده

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir