امروز:

جلسه کرکسیون تأسیسات استاد حجتی(جهت دانشجویان معماری که قصد ارائه یا دفاع طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۴/۱۳

تیر/۱۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که قصد ارایه و یا دفاع از پایان نامه را دارند می رساند جلسه کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir