امروز:

تغییر زمان تحویل کار درس طرح تغییر عملکرد استاد زارع مهذبیه …

تیر/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری داخلی که درس طرح تغییر عملکرد با استاد زارع مهذبیه اخذ نمودند می رساند زمان تحویل کار به تاریخ ۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ تغییر یافته است.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir