امروز:

تغییر زمان تحویل نهایی درس طراحی معماری ۱ و آشنایی با طراحی معماری … کاردانی معماری

دی/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری مقطع کاردانی می رساند زمان تحویل پروژه درس طراحی معماری ۱ و آشنایی با طراحی معماری به روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۸ تغییر یافت .

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir