تغییر روز و ساعت درس دانش خانواده برادران

مطالب مرتبط

دانشجویان برادر که درس دانش خانواده را در نیمسال اول۹۷-۹۶ اخذ نموده اند، لطفا انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نمایند، روز و ساعت تشکیل این درس تغییر یافته است.

دانش خانواده(برادران) گروه۱ روز شنبه ساعت ۱۸:۱۵-۱۶:۳۰

دانش خانواده (برادران) گروه۵  روز شنبه ساعت۱۹:۴۵-۱۸:۳۰

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی