امروز:

تغییر روز و ساعت درس دانش خانواده برادران

شهریور/۱۳
خبر ها

دانشجویان برادر که درس دانش خانواده را در نیمسال اول۹۷-۹۶ اخذ نموده اند، لطفا انتخاب واحد خود را مجدداً بررسی نمایند، روز و ساعت تشکیل این درس تغییر یافته است.

دانش خانواده(برادران) گروه۱ روز شنبه ساعت ۱۸:۱۵-۱۶:۳۰

دانش خانواده (برادران) گروه۵  روز شنبه ساعت۱۹:۴۵-۱۸:۳۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir