امروز:

تاریخ امتحانات پایانترم استاد سلامی…

اردیبهشت/۲۸
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان استاد سلامی می رساند تاریخ امتحانات پایانترم استاد سلامی به شرح زیر می باشد:

ادبیات انگلیسی۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


در آمدی بر ادبیات انگلیسی۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


درآمدی بر ادبیات۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


رمان۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


رمان۲: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰


نمایشنامه۲: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰


آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir