امروز:

امتحان کتاب تفکرنقادانه یکشنبه۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت۱۰صبح

تیر/۰۱
اطلاعیه ها

دانشجویان درس روش تحقیق در مدیریت(کد درس۹۱۳۶۸۸۰۶) و روش های تحقیق و ماخذ شناسی(کددرس۱۷۱۸۵۱۶)دکتر کمالی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت۱۰:۰۰ جهت امتحان کتاب تفکر نقادانه در دانشگاه(ساختمان فنی مهندسی واقع در چهارراه بنفشه) حضور یابند. لازم به ذکر است که در صورت غیبت به هیچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

دفتر آموزشآدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir