امروز:

امتحان کتاب تفکرنقادانه یکشنبه۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت۱۰صبح

تیر/۰۱
اطلاعیه ها

دانشجویان درس روش تحقیق در مدیریت(کد درس۹۱۳۶۸۸۰۶) و روش های تحقیق و ماخذ شناسی(کددرس۱۷۱۸۵۱۶)دکتر کمالی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت۱۰:۰۰ جهت امتحان کتاب تفکر نقادانه در دانشگاه(ساختمان فنی مهندسی واقع در چهارراه بنفشه) حضور یابند. لازم به ذکر است که در صورت غیبت به هیچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

دفتر آموزشآدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir