امروز:

آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات دانشجویان معماری …

بهمن/۰۳
خبر ها

  به اطلاع دانشجویان معماری می رساند برنامه آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات جهت درس طرح نهایی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴ به شرح زیر می باشد:

مهندس دماوندی ….. ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰

مهندس حجت …… ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰