امروز:

آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات دانشجویان معماری …

بهمن/۰۳
خبر ها

  به اطلاع دانشجویان معماری می رساند برنامه آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات جهت درس طرح نهایی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴ به شرح زیر می باشد:

مهندس دماوندی ….. ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰

مهندس حجت …… ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir