امروز:

آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات دانشجویان معماری …

بهمن/۰۳
خبر ها

  به اطلاع دانشجویان معماری می رساند برنامه آخرین جلسه کرکسیون سازه و تأسیسات جهت درس طرح نهایی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴ به شرح زیر می باشد:

مهندس دماوندی ….. ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰

مهندس حجت …… ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir